VAKIF YARARLANANLARINA SUNULAN HİZMETLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

(Temsilciler Kurulu’nun 05.06.2015 Tarih ve 108/1-b No.lu kararı ile kabul edilen Yönetmelik Madde 13’e 30.12.2015 Tarih ve 109-7 No.lu kararı ile 3 ve 4. Fıkralar ilaveleri ile anılan Yönetmeliğe geçici Madde 1,2,3,4 ilave edilmiştir.)

BÖLÜM – 1

Amaç, Hukuki Dayanak, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde – 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Vakıf Senedi’nin ilgili maddelerinde Vakıf yararlananlarına sunulacak hak, menfaat ve hizmetlerden yararlanma esaslarına, sunulacak hizmetlerin uygulama esaslarına, miktar ve oranlarına, Vakıf ve yararlananların yükümlülüklerine ve ilgili diğer hususlara ilişkin düzenlemeler getirmektir.

Hukuki Dayanak

Madde – 2 Bu Yönetmelik, Vakıf Senedi ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde – 3 Bu Yönetmelik Vakıf yararlananı sıfatını kazanmış kişileri kapsar.

Tanımlar / Kısaltmalar

Madde – 4    Bu Yönetmelikte yer alan tanımlar / kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder;

“AKTİF YARARLANAN”, Vakıf Senedi hükümlerine göre bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödeyenleri,

“BES”, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile getirilen sistemi,

“BES’E AKTARIM ÖNCESİ YARARLANAN”, BES’e aktarım yapılmadan önceki mevcut aktif ve pasif yararlananları,

“BES’E AKTARIM SONRASI YARARLANAN”, BES’e aktarım yapıldıktan sonra yararlanan sıfatı kazananları,

“EMEKLİLİK AİDATI”, BES’e aktarımdan önce aktif yararlananlar tarafından Vakıftan alınacak emekli maaş karşılığı Vakfa ödenen aidatları,

“EMEKLİLİK GELİR PLANI”, Bireysel emeklilik sisteminde emekliliğe hak kazanma sonrasında birikimlerini programlı geri ödeme şeklinde almak isteyen katılımcıların plan değişikliği yoluyla dahil olacakları ve emeklilik şirketince oluşturulacak planı,

“EMEKLİ MAAŞI İYİLEŞTİRME ORANI”, Aktüeryal çalışmalar sonucu Temsilciler Kurulunca karara bağlanmış ve Yararlananların Vakıftan ödenecek emekli maaşlarında yapılacak yıllık artışı yüzde olarak gösteren oranı,

“EMEKLİLİK ŞİRKETİ”, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde faaliyet göstermekte olan emeklilik şirketini,

“GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ”, Grup emeklilik planına bağlı olarak emeklilik şirketi ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesini,

“KATKI PAYI”, Aktif ve pasif yararlananların emeklilik tarihine kadar ilgili emeklilik şirketi nezdinde kurulmuş olan gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine yapacakları, aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık ödemeyi,

“PASİF YARARLANAN”, Vakıf Senedi hükümlerine göre aidat/katkı payı ödemesi sona eren ve Vakıf’tan ve/veya Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli maaşı alan kişileri,

“RİYAZİ İHTİYAT (İHTİYAT FONU)”, Taahhütlerin karşılanması için bulundurulması gereken fonu,

“TEKNİK FAİZ”, Vakfın aktüeryal hesaplamalarında, Yararlananların birikimlerinin yıllık getiri oranı olarak kullanılan faiz oranını,

“VAKIF”, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personeli Vakfı’nı,

“YARARLANAN”, Vakıf Senedi hükümlerine göre yararlanan statüsü kazananları,

“YAŞ”, Tamamlanmış olan yaşı (Bitirdiği Yaş).

BÖLÜM – 2

Yararlananların Katkı Payı Ödeme Yükümlülüğü

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Kapsamında

Yararlananların Ödeyeceği Katkı Payına İlişkin Esaslar

Madde – 5 (1) BES’e aktarımdan önce Yararlananlar tarafından Vakfa ödenen emeklilik aidatları BES’e aktarımdan sonra ilgili emeklilik şirketinde kurulmuş olan gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında katkı payı olarak ödenecektir. Aktif yararlananların BES’e aktarımdan sonra ödeyecekleri katkı payları, aktarım öncesinde ödedikleri emeklilik aidatından az olamaz.

(2) Yararlananların gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödeyeceği katkı payları her yıl asgari olarak enflasyon oranında arttırılır ve ilgili artırım sadece yararlananın yazılı talebi olması halinde uygulanmaz. Yararlananın talep etmesi halinde katkı payında daha yüksek oranda artış yapılabilir. Ödenmesi gereken katkı payının altında yapılan ödemeler yararlananın sistemde katkı ödediği dönem hesabında dikkate alınmaz.

(3) Vakfa yeni girecek yararlananların 75 yaşından sonra Vakıftan alacakları emekli maaşları için; mevcut yaşı, emekli olmak istenen yaş, emeklilikte alınmak istenen maaş bilgileri esas alınarak, ödenmesi gereken katkı payı tutarı aktüeryal esaslara göre hesaplanır. Hesaplama yöntemi aktüer raporuna göre hazırlanan ve Temsilciler Kurulunca onaylanan “Emeklilik aidatı/Katkı payı Hesaplama Yönergesi” ne göre belirlenir Hesaplamalarda kullanılacak olan teknik faiz oranı ve yaşam tablosu ekonomik ve sosyal şartlar gereği aktüeryal dengeyi sağlamak üzere, aktüer raporuna istinaden Yönetim Kurulunun teklifi ve Temsilciler Kurulunun onayı ile belirlenir.

(4) Yararlananların gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödeyecekleri katkı paylarının, emeklilik yaşına kadar olan dönemin en az %75’lik bölümünde ödenmiş olması gerekmektedir. Katkı payı ödeme süresinin emekliliğe kadar geçecek sürenin %75’inden az olması durumunda 75 yaşından sonra Vakıf’tan ödenecek emekli maaşına ilişkin haklar yitirilir. Katkı payı ödemesi yapılması gereken %75’lik dönem, BES’e giriş yapılan tarih ile emekli olunacak tarih arasında ödeme yapılması gereken ay sayısının %75’idir. Katkı payı ödemesinin aylık dönemden farklı periyotlarda (3 Aylık, 6 Aylık, yıllık) yapılması halinde ödeme periyodunun kapsadığı aylar dikkate alınacaktır. Her şekilde gün hesabı yerine tam ay hesabı dikkate alınacaktır. Sistemde kalma süresi, katkı payı ödemesinin yapıldığı ay hesabına ilişkin uygulama esaslar yönerge ile düzenlenir.

(5) BES’e aktarımdan önce pasif (emekli) olan yararlananların, aktarımdan sonra BES’e aktif olarak geçmeleri durumunda ilgili emeklilik şirketine ödeyecekleri katkı payları ikinci bir sözleşmede takip edilir ve BES’te emekliliğe hak kazandığı tarihte, yeni sözleşmesine ilişkin birikimlerintamamı veya bir kısmı BES’ten alınacak emekli maaşlarını artırmak amacıyla kullanılabilir ve/veya toplu olarak alınabilir.

BÖLÜM – 3

Emekli Maaşına Hak Kazanma,

Ödenecek Emekli Maaşlarına İlişkin Esaslar

BES’e Aktarımdan Önce Aktif OlanYararlananlara Ödenecek Emekli Maşları

Madde – 6 (1) Yararlanan tarafından seçilen emeklilik yaşının 53’ten küçük olması halinde emekli olunacak yaştan 56 yaşın tamamlanmasına kadar olan dönemde emekli maaşlarının, BES’ten ödenmesi gereken kısmı da dahil olmak üzere, tamamı Vakıf’tan ödenir.

(2) 56 yaşın tamamlandığı tarihten 75 yaşına (75 yaşın tamamlanmasına) kadar olan dönemde maaşların bir kısmı Vakıf’tan bir kısmı sözleşme akdedilen emeklilik şirketinden ödenir. BES’ten alınacak emekli maaşları akdedilen sözleşme esasları ve BES Mevzuatına göre, varsa aktarılan tutarlar ile ödenen katkı payları ve bunların getirileri dikkate alınarak hesaplanır.

(3) Aktarım tarihinde Yararlananın bulunduğu yaş ve seçtiği emeklilik yaşının 53’ten büyük olması halinde, emeklilik yaşından 75 yaşına (75 yaşın tamamlanmasına) kadar olan dönemde maaşların bir kısmı Vakıf’tan bir kısmı sözleşme akdedilen emeklilik şirketinden ödenir. BES’ten alınacak emekli maaşları akdedilen sözleşme esasları ve BES Mevzuatına göre, varsa aktarılan tutarlar ile ödenen katkı payları ve getirileri dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Aktarım tarihindeki değeri, takip eden yıllarda Vakıf tarafından uygulanan emekli maaşı iyileştirme oranı ile güncellenen emekli maaşları, 75 yaşından sonra Vakıf’tan ödenir.

(5) Vakıftan alınacak emekli maaşları için aktüerya çalışmaları sonucuna göre her yıl Temsilciler Kurulunca onaylanan ve her yararlananın kişisel Riyazi İhtiyatı (ihtiyat fonu) oranında kar payı alması esasına dayanan aktüeryal hesaplamalara göre emekli maaşları belirlenir.

BES’e Aktarımdan Önce Vakıftan Emekli Maaşı Alan 53 Yaşından Küçük

Pasif Yararlananlara Ödenecek Emekli Maşları

Madde  –  7 (1) BES’e aktarımdan önce Vakıf’tan emekli maaşı alan 53 yaşını doldurmamış yararlananların 56 yaşını dolduruncaya kadar alacakları emekli maaşlarının, BES’ten ödenmesi gereken kısmı da dahil olmak üzere, tamamı Vakıf’tan ödenir.

(2) Bu konuda Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık mevzuatında değişiklik olması halinde Vakıf anılan düzenlemelere uygun şekilde maaş ödenmesini bireysel emeklilik veya sigorta sistemi üzerinden yapabilir.

(3) Bu durumdaki yararlananlar talep etmeleri halinde yazılı onayları alınarak emeklilik yaşlarını BES’ten en erken emekli olunabilecek yaş olan 56’dan az olmamak koşulu ile yükseltebilir, seçtikleri yeni emeklilik  yaşına kadar katkı payı ödemeye devam edebilirler.

 (4) 56 yaşın tamamlandığı tarihten 75 yaşına (75 yaşın tamamlanmasına) kadar olan dönemde maaşların bir kısmı Vakıf’tan bir kısmı sözleşme akdedilen emeklilik şirketinden ödenir. BES’ten alınacak emekli maaşları akdedilen sözleşme esasları ve bireysel emeklilik mevzuatına göre, aktarılan tutarlar ile varsa ödenen katkı payları ve bunların getirileri dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Aktarım tarihindeki değeri, takip eden yıllarda Vakıf tarafından uygulanan emekli maaşı iyileştirme oranı ile güncellenen emekli maaşları, 75 yaşından sonra Vakıf’tan ödenir.

(6) Vakıftan alınacak emekli maaşları için aktüerya çalışmaları sonucuna göre her yıl Temsilciler Kurulunca saptanan ve her yararlananın kişisel Riyazi İhtiyatı (ihtiyat fonu) oranında kar payı alması esasına dayanan aktüeryal hesaplamalara göre emekli maaşları belirlenir.

BES’e Aktarımdan Önce Vakıf’tan Emekli Maaşı Alan 53 Yaşından Büyük

Pasif Yararlananlara Ödenecek Emekli Maaşları

Madde – 8      (1) 75 yaşına (75 yaşın tamamlanmasına) kadar olan dönemde maaşların bir kısmı Vakıf’tan bir kısmı sözleşme akdedilen emeklilik şirketinden ödenir. BES’ten alınacak emekli maaşları akdedilen sözleşme esasları ve bireysel emeklilik mevzuatına göre, aktarılan tutarlar ile varsa ödenen katkı payları ve bunların getirileri dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Vakıf’tan emekli maaşı alan 75 yaş ve üzerindeki yararlananlar ile daha genç yaştaki yararlananların 75 yaş ve sonrasındaki dönemde alacakları emekli maaşları Vakıftan ödenir. Aktarım tarihinde Vakıftan alınan emekli maaşı tutarları, takip eden yıllarda Vakıf tarafından uygulanan emekli maaşı iyileştirme oranları ile güncellenerek, ilgili dönemde alınacak maaşlar hesaplanır.

(3) Vakıftan alınacak emekli maaşları için aktüerya çalışmaları sonucuna göre her yıl Temsilciler Kurulunca saptanan ve her yararlananın kişisel Riyazi İhtiyatı (ihtiyat fonu) oranında kar payı alması esasına dayanan aktüeryal hesaplamalara göre emekli maaşları belirlenir.

BES’e Aktarımdan Sonra Vakıf Yararlananı Olacaklara Ödenecek Emekli Maaşları

Madde – 9      (1) BES’e Aktarımdan Sonra Vakıf Yararlananı Olacak kişiler BES Mevzuatı gereği 56 yaşını doldurmadan emekli olamazlar. Emeklilik yaşından 75 yaşına (75 yaşın tamamlanmasına) kadar olan dönemde alınacak maaşların tamamı BES’ten ödenir. BES’ten alınacak emekli maaşları akdedilen sözleşme esasları ve BES Mevzuatına göre, ödenen katkı payları ve bunların getirileri sonucunda emeklilik tarihinde gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi ve devlet katkısı hesabında oluşan toplam birikim dikkate alınarak hesaplanır.

(2) 75 yaş ve sonrasında alınacak maaşların tamamı Vakıf’tan ödenir. 75 yaş ve sonrasında alınacak maaşlar için Vakıf’a emeklilik aidatı yatırılmaz.

(3) 75 yaşında Vakıf’tan alacağı ilk maaş tutarı hesaplanırken, emeklilik şirketiyle akdedilmiş olan gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesindeki birikimler üzerinden Vakıf’a ödenecek acentelik komisyon tutarları ve bu tutarların getirileri dikkate alınmaktadır. Bu tutarın değişmesi veya ileride alınamaması halinde Vakıf taahhütleri aktüeryal ilkeler kapsamında gözden geçirilir ve üyelere sunulacak hizmetlerde objektif ve hakkaniyete uygun değişiklikler yapılabilir.

Vakıf’a ödenen acentelik komisyon tutarları ile bu tutarların Vakıf tarafından yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen getirilerin 75 yaşındaki birikimli değeri kişisel Riyazi İhtiyat Fonu olarak esas alınır. Kişisel Riyazi İhtiyat Fonu’nun 75 yaşındaki beklenen yaşam süresine bölünmesi ile alınacak ilk maaş tutarı hesap edilir.

Devam eden yıllardaki maaş tutarları ise aktüerya çalışmaları sonucuna göre her yıl Temsilciler Kurulunca saptanan ve her yararlananın kişisel Riyazi İhtiyatı (ihtiyat fonu) oranında kar payı alması esasına dayanan aktüeryal hesaplamalara göre belirlenecektir.

Temsilciler Kurulu Vakfın genel aktüeryal durumunu da dikkate alarak yeni girecek yararlananlar için Vakıf tarafından verilecek emeklilik maaşının başlama yaşını artırabilir.

53 yaşından Küçük Emeklilerin 56 Yaşına Kadar Vakıf’tan Alacağı Emekli Maaşlarına İlişkin Hesaplar

Madde – 10 (1) BES’e aktarımdan önce Vakıf’tan emekli maaşı alan/alacak olan 53 yaşından küçük yararlananların 56 yaşın tamamlanmasına kadar alacakları emekli maaşlarının, BES’ten ödenmesi gereken kısmı da dahil olmak üzere, tamamı Vakıf’tan ödenir.

(2) 56 yaşına kadar Vakıf’tan ödenecek toplam maaş içindeki BES’ten ödenmesi gereken kısım için Vakıf bünyesinde her bir yararlanan bazında ayrı hesap oluşturulur ve 56 yaşına kadar BES’ten ödenmesi gereken maaşlar bu hesaptan aylık olarak ödenir.

(3) Bireysel emeklilik sisteminden erken ayrılma, ölüm ve tam-daimi maluliyet durumlarında hesapta kalan tutarlar yararlanana veya varislerine ödenir.

(4) Emeklilik yaşı, yararlananın talep etmesi halinde yazılı onayı alınarak BES’ten en erken emekli olunabilecek yaş olan 56 yaşından az olmamak koşulu ile değiştirilebilir. Bu değişiklik ile yararlanan emekli oluncaya kadar katkı payı ödemeye devam eder. Katkı payı ödemeye devam etmek isteyen yararlanan için Vakıf’ta hesap oluşturulmaz.

Bireysel Emeklilik Sisteminden Alınacak Maaşların Yıllık Limiti ve Ara Ödeme

Madde – 11 (1)Yararlananların BES’ten alacağı emeklilik maaşının yıllık üst limiti,  aktüerya raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Temsilciler Kurulu onayı ile belirlenir ve bir önceki yılda elde edilen getiri ile teknik faiz oranı esas alınarak yılda bir defa artırılır ve yararlananlara bildirilir.

(2) Her bir yararlananın 75 yaşına kadar alacağı maaşlar için gereken birikim tutarı;

  1. a) BES’ten alınacak emekli maaş yıllık üst limiti,
  2. b) Temsilciler Kurulunca belirlenmiş olan Teknik Faiz Oranı,
  3. c) Yaşam tablosu,

esas alınarak yapılacak aktüeryal hesaplamalar ile yıllık olarak belirlenir. Yararlananın sözleşmede var olan birikim tutarının 75 yaşına kadar alınacak emekli maaş karşılığı olarak belirlenen ilgili tutardan fazla olması durumunda fazla olan kısımdan yılda 2 defa ile sınırlı olmak üzere ara ödeme alınabilir.

(3) Yararlananın bir yıl içinde maaşın yıllık üst limiti ile ara ödeme için belirlenen tutardan daha fazla geri ödeme alması durumunda gerek 75 yaş öncesi, gerekse 75 yaş ve sonrasında Vakıf’tan ödenecek emekli maaşına ilişkin haklar yitirilir.

Emekli Maaşlarına İlişkin Diğer Hususlar

Madde – 12 (1) Aktif Yararlananlar kendi kaynaklarına dayanarak gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine ödenen katkı payı tutarını arttırmak suretiyle emeklilikte alınacak maaşlarda iyileştirme yapabilirler.

(2) Vakıftan alınacak emekli maaşları pasif yararlananlar için fiilen aylık peşin olarak ödenir. BES’ten alınacak emekli maaşları akdedilen gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine göre ödenir.

(3) Yararlanma hakkının kazanılmasından sonra mahkemece yapılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.

BÖLÜM – 4

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden Erken Ayrılma, Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet

Bireysel Emeklilik Sisteminden Erken Ayrılma Durumunda Uygulama Esasları

Madde- 13 (1) Vakıf yararlananları sözleşme akdedilen emeklilik şirketine ve Vakfa yazılı başvuruda bulunarak gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesindeki birikimlerini imzalanan BES sözleşmesi ve Mevzuat hükümlerine göre alma hakkına sahiptir.

(2) 75 yaşından önce bireysel emeklilik sisteminden ayrılma hakkının kullanılması durumunda, gerek 75 yaş öncesi, gerekse 75 yaş ve sonrasında Vakıf’tan ödenecek emekli maaşına ilişkin haklar yitirilir. Ancak yönetmeliğin 10. Maddesinde belirtilen, 53 yaşından küçük yararlananların 56 yaşına kadar Vakıf’tan ödenecek toplam emekli maaşları içinde, BES’ ten ödenmesi gereken kısım için Vakıf bünyesinde ayrılan hesaplarına ilişkin hakları saklıdır.

(3) 31.12.2015 tarihi itibarıyla Vakıf’ta aktif durumda bulunan yararlananların bireysel emeklilik sistemine aktarım işlemleri öncesindeki riyazi ihtiyatlarının %25’i belirlenerek, her yıl Vakıf’ın elde ettiği Teknik Faiz sonrası getiri oranıyla nemalandırılır ve Vakıf sisteminde kayıt altına alınır. (Temsilciler Kurulu’nun 30.12.2015 Tarih ve 109-7 No.lu kararı ile ilave edilmiştir.)

(4) BES’e aktarım sonrasında bireysel emeklilik sisteminden ayrılmak isteyen yararlananın BES’ten alacağı birikim tutarı ile %25’lik riyazi ihtiyatın ulaştığı nemalı tutar karşılaştırılarak, BES’ten alınan birikim tutarının %25’lik riyazi ihtiyatın ulaştığı nemalı tutardan az olması durumunda eksik kalan kısım Vakıf tarafından yararlanana ödenir. (Temsilciler Kurulu’nun 30.12.2015 Tarih ve 109-7 No.lu kararı ile ilave edilmiştir.)

Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet Durumunda

Emekli Maaş Karşılığı Birikimlere İlişkin Yapılacak Ödemeler

Madde – 14 (1) Aktif ve Pasif yararlananların ölümü halinde yasal varislerine, tam-daimi maluliyeti durumunda ise yararlananın kendisine aşağıda belirtilen ödemeler yapılır:

  1. a) Yararlananın ölümü halinde gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesindeki ve bu sözleşmeye bağlı devlet katkısı alt hesabındaki birikimler BES mevzuatına göre kanuni varislere ödenir.
  2. b) Yararlananın ölümü halinde Geçici 1’inci maddede belirtilen istisnai durum haricinde Vakıf’tan herhangi bir ödeme yapılmaz.
  3. c) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  Mevzuatında belirtilen kurallara ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan heyet raporuna göre tam-daimi malul olan yararlanan, emeklilik şirketine yazılı başvuruda bulunarak gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesindeki ve bu sözleşmeye bağlı devlet katkısı alt hesabındaki birikimleri alabilecektir.
  4. d) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  Mevzuatında belirtilen kurallara ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan heyet raporuna göre tam-daimi malul olan yararlananın Vakıftan ayrılmak istemesi halinde Vakıf’tan alınacak emekli maaşlarının aktüeryal karşılığının %50’si ödenir ve Vakıfla ilişiği kesilir.  Vakıf’tan ayrılmayarak emekli maaşı almaya devam eden tam-daimi malul olan yararlananın ölümü halinde Vakıf’tan herhangi bir ödeme yapılmaz.

Yürürlük

Madde – 15  Bu yönetmelik, Temsilciler Kurulunun onayı ve BES’e aktarımdan sonra  yürürlüğe girer.

Geçici Madde – 1 (1) BES’e aktarımdan önce Vakıf’tan emekli maaşı almakta olan yararlananlardan 65 yaş ve üzerindekilere bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ödenecek minimum aylık maaş tutarı 25 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Emekli yararlananların, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe denk gelen ayda Vakıf’tan alacağı aylık maaş tutarı 25 TL’nin altındaysa ilgili maaş tutarı 25 TL’ye tamamlanacaktır.

(2) Tamamlanan emekli maaşının bir yıllık tutarı ilgili yılın ölüm ve tam-daimi maluliyet aidatı karşılığı olarak yararlanan adına ölüm ve tam-daimi maluliyet ödeme fonuna aktarılır. Yararlananın vefat ve tam-daimi maluliyet ödeme fonundan ayrılmak istemesi halinde yeni emekli maaş tutarı, BES’ e aktarımdan önce alınan son emekli maaşının aktarım sonrasında Vakıfta uygulanan yıllık iyileştirme oranları ile güncellenmiş değeridir.

(3) Tamamlanan emekli maaşının bir yıllık tutarı ilgili yılın ölüm ve tam-daimi maluliyet aidatından fazla ise bu tutar yararlanana ödenmez ve emekli maaş fonuna aktarılır. (Temsilciler Kurulu’nun 30.12.2015 Tarih ve 109-7 No.lu kararı ile ilave edilmiştir.)

(4) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe denk gelen yıl için belirlenmiş olan minimum maaş tutarının yıllık enflasyon oranında arttırılması sonucunda erişilen tutar ile bir sonraki yıl için geçerli olan ölüm ve tam-daimi maluliyet aidatının karşılaştırılması sonucunda yüksek olan tutar bir sonraki yılın minimum maaş tutarı olarak esas alınacaktır. (Temsilciler Kurulu’nun 30.12.2015 Tarih ve 109-7 No.lu kararı ile ilave edilmiştir.)

Geçici Madde – 2 (1) BES’e aktarımdan önce Vakıf’tan emekli maaşı alan pasif durumdaki yararlananların, bu yönetmelik kapsamında maaşlarının bir kısmını bireysel emeklilik sisteminden alabilmeleri için bireysel emeklilik sistemine aktarımın yapılacağı tarihte geçerli olan Aylık Brüt Asgari Ücret Tutarının 12 (on iki) katı kadar bir tutarı aktarmaları gerekmektedir.

(2) Bireysel emeklilik sistemine aktarılacak tutarın aktarım tarihinde geçerli olan Aylık Brüt Asgari Ücretin 12 (on iki) katından düşük olması durumunda emeklilik gelir planı kapsamındaki sözleşmeye aktarım yapılamaz. Emekli maaşının tamamı Geçici Madde 1’deki hususlar saklı olmak kaydıyla Vakıf’tan alınmaya devam edilir.

(3) Emekli maaşı alan yararlananın Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesine aktarım yapması halinde yukarıda belirtilen aktarım tutarına ilişkin kısıtlar uygulanmayacaktır. Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarım yapan yararlananların bireysel emeklilik sisteminden emekli maaşı alma esasları BES mevzuatında tanımlanmıştır. Emekli maaşının Vakıf’tan alınacak kısmı ise ödenmeye devam edecektir.