VAKFIMIZIN TARİHÇESİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personeli Vakfı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İdare Meclisi yetkisine sahip Heyetin 24/04/1964 tarihli ve 279. Toplantısında alınan 7 numaralı kararı çerçevesinde Genel Müdürlüğe verdiği yetki ve TC Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 26/08/1965 tarihli 965/411 sayılı kararı ile Medeni Kanun hükümlerine göre "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personeli Emekli Sandığı" adı altında kurulmuş ve 01/09/1965 tarihinden itibaren faaliyete başlamıştır.

TC Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1970/830 dosya sayılı ve 20/10/1970 tarihli mahkeme tutanağına göre 903 sayılı yasa uyarınca "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personeli Yardım Sandığı Vakfı" adını almıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. Yönetim Kurulu'nun 31/07/1986 tarih ve 927/16 sayılı kararı ve TC Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 10/12/1986 tarih ve 1986/455 sayılı kararı ile Vakfımız "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personeli Vakfı" olarak tescil edilmiş ve bugünkü statüsüne kavuşmuştur.

Vakfımızın kuruluş amacı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İdare Meclisi yetkisine sahip Heyetin 7 numaralı kararında Genel Müdürlükten gelen bir takrire atıfta bulunularak;

"Ortaklığımızın istikrarlı ve müsmir çalışabilmesi için, personelin istikbal endişesinden uzak, emniyetle işine devam etmesi ve müesseseye bağlanması ile mümkün olduğundan, bazı banka ve şirketler ile yerli ve yabancı sınai müesseselerinde olduğu gibi, personeli ve aile efradının gelecek için endişelerini gidermek, dolayısıyle de iş verimlerini arttırmalarını teminen Ortaklığımızca da grup sigortası veya sandık şeklinde bir tesis gibi sosyal yardım ve güvenlik müessesesi kurulması mevzuunda gerekli etüdler yapıldığı, Ortaklığımız personelinin de hizmet süreleri fazlalaştıkça istikbal endişelerinin giderilmesi için Türk banka teşekkül ve şirketlerinden başka memleketimizde çalışan yabancı petrol şirketleri tarafından dahi tesis edilmiş bulunan bu teminat müessesesinin Ortaklığımızca da kurulmasının bir zaruret haline gelmiş olduğu kanaatına varıldığı" belirtilmekte ve grup sigortası veya tesis kurulması seçenekleri üzerinde bir sigorta aktüerine yaptırılan karşılaştırmalı incelemede de tesis esasları dahilinde kurulacak bir sandığın grup sigortasına oranla çeşitli yönlerden daha yararlı ve daha güvenli olacağı sonucuna varıldığı kaydedilerek, "Tesis teknik esasları ile statü projesi mütehassıs aktüerin tavsiyelerine uygun olarak Genel Müdürlük tarafından tespit ve yürürlüğe konmak üzere tesis mahiyetinde hükmi şahsiyeti haiz bir yardımlaşma sandığı kurulması" olarak ifade edilmiştir.

Vakfımız yukarıda belirtilen kuruluş amacı çerçevesinde ve Vakıf Senedi hükümlerine göre Yararlananlarına prim esasına dayalı olarak emekli maaşı, ölüm ve tam-daimi maluliyet hallerinde ölüm ve tam-daimi maluliyet yardımı ve diğer sosyal yardım hizmetlerini yürütmeye devam etmektedir.

Ayrıca, Temsilciler Kurulu'nun 21.04.2015 tarih ve 107/2 no.lu kararı ile 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun Geçici 1. Maddesi ve buna istinaden çıkarılan Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre; Vakfımız yararlananlara ait birikimlerin bir kısmı Bireysel Emeklilik Sistemine aktarılmıştır.

TC Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 25.12.2015 tarih ve 2015/339 esas 2015/581 sayılı kararı ile senet değişikliği yapılmış, Mevcut BES Sisteminden daha avantajlı ve ömür boyu yararlananlarına hizmet edecek, Vakıf+BES modeli oluşturulmuştur. Bu modelle, Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilip (Vakıf+BES) Vakfın sürdürülebilirliği teminat altına alınmıştır.