VAKIF SENEDİ

Bölüm – 1

Kuruluş, Amaç ve Tarifler

Kuruluş:

Madde 1 – (1) Türk Medeni Kanunu ve bu Vakıf Senedi hükümlerine göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından “TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI PERSONELİ VAKFI” adı ile tüzel kişiliği haiz bir Vakıf kurulmuştur.

İdare Merkezi:

Madde 2 – (1) Vakfın idare merkezi Bayındır – 2 Sok. No: 36 / 7-8  06650 – Kızılay / ANKARA’dır.

(2) Vakfın Web adresi www.tpvakif.org.tr’dir.

(3) Vakfın elektronik posta adresi tpvakif@tpvakif.org.tr’dir.

Tanımlar / Kısaltmalar:

Madde 3 – (1) Bu Vakıf Senedinde yer alan tanımlar / kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder;

“AKTİF YARARLANAN”, Vakıf Senedi hükümlerine göre bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödeyenleri,

“BES”, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile getirilen sistemi,

“BES’E AKTARIM ÖNCESİ YARARLANAN”, BES’e aktarım yapılmadan önceki mevcut aktif ve pasif yararlananları,

“BES’E AKTARIM SONRASI YARARLANAN”, BES’e aktarım yapıldıktan sonra yararlanan sıfatı kazananları,

“DAĞITIMA ESAS TEKNİK KAR ORANI”, Temsilciler Kurulu’nca Teknik Bilanço doğrultusunda karara bağlanmış olan, yararlananların riyazi ihtiyatında yapılacak yıllık artışı yüzde olarak gösteren oranı,

“EMEKLİLİK ŞİRKETİ”, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde faaliyet göstermekte olan emeklilik şirketini,

“ESKİ BAĞLI ORTAKLIKLAR ve İŞTİRAKLER”, 233 sayılı KHK yürürlüğe girmeden önce TPAO’na Bağlı Ortaklıklar ile daha sonra kurulan ve ayrılan Bağlı Ortaklıklar ve İştirakleri,

“GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ”, Grup emeklilik planına bağlı olarak emeklilik şirketi ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesi,

“BİRİKİM PLANI”, Birikim amaçlı gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmelerinin planı,

“EMEKİLİK GELİR PLANI (EGP)”, Programlı geri ödeme planı,

 “KATKI PAYI”, Aktif yararlananların emeklilik tarihine kadar ilgili emeklilik şirketi nezdinde kurulmuş olan gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında yapacakları, aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık ödemeyi,

“KATEGORİ DEĞİŞİKLİĞİ”,  Yararlananın,  daha önce belirlemiş olduğu emeklilik yaş ve / veya maaşında yaptığı değişikliği,

“MALİ BİLANÇO”, Vakfın belli bir tarihteki aktif ve pasifini oluşturan unsurları ile “Vakıf Kaynaklarının Kullanılışı” başlıklı 32. Maddesine göre yapılacak tevziat durumunu gösteren bilançoyu,

“MAMELEK”, Vakfın aktifinde yer alan nakit varlıklar, menkul kıymetler, gayrimenkuller, doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacakları,

“MAMELEK DEĞERLENDİRME FARKI”, Mamelekin bir takvim yılı sonunda ulaştığı değerle, takvim yılı başındaki değeri arasındaki farkı,

“PASİF YARARLANAN”, Vakıf Senedi hükümlerine göre aidat/katkı payı ödemesi sona eren ve Vakıf’tan ve/veya Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli maaşı alan kişileri,

“RİYAZİ İHTİYAT (İHTİYAT FONU)”, Taahhütlerin karşılanması için bulundurulması gereken fonu,

“TEKNİK BİLANÇO”, Vakfın öz kaynakları ile gelecekteki alacak, teminat ve yükümlülüklerinin cari yıldaki aktüerya durumunu gösteren bilançoyu,

“TEKNİK FAİZ”, Vakfın aktüeryal hesaplamalarında, yararlananların birikimlerinin yıllık getiri oranı olarak kullanılan faiz oranını,

“TPAO”, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Bağlı Ortaklık ve İştiraklerini

 “VAKIF”, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personeli Vakfı’nı,

“VAKIF KURUCUSU”, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,

“YARARLANAN”, Vakıf Senedi hükümlerine göre yararlanan statüsü kazananları.

Amaç:

Madde 4 – (1) Vakfın amacı; bu Vakıf Senedi hükümleri ile 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve İlgili mevzuat hükümlerine göre yararlananlara, “Vakıf Yararlananlarına Sunulan Hak ve Menfaatler” başlıklı 25. Maddesinde belirtilen menfaatleri sağlamaktır. Vakıf, sağlayacağı bu hak ve menfaatleri tamamen veya kısmen sigorta ve/veya emeklilik şirketleri veya ilgili diğer finansal kuruluşlardan hizmet almak/aldırmak suretiyle de sunabilir.

Vakfın Faaliyetleri :

Madde 5 – (1) Vakfın başlıca faaliyetleri,

a) Vakıf kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek, kaynaklarını ve mal varlıklarını artırabilmek için ticari şirketler kurabilir, bu amaçla ticari şirketlere hissedar olabilir.

b) Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet durumunda yararlananlarına yardım sağlamak üzere dahili veya harici fonlar oluşturabilir veya bu hizmeti sigorta şirketi aracılığıyla sağlamak amacıyla sigorta şirketlerinden hizmet alabilir/aldırabilir.

c) Vakıf, yararlananlarını grup sağlık sigortalarından yararlandırmak amacı ile sigorta şirketlerinden hizmet alabilir/aldırabilir.

ç) Vakıf, yararlananlara Vakıftan emeklilikte, emekli maaşı ödemesi, Ölüm halinde yasal mirasçılarına, Tam-Daimi Maluliyet durumunda kendisine belirli bir tazminat ve kişiye ait fonlardan teknik birikim geri ödemesi ile oluşturduğu karşılıklardan çeşitli sağlık ve sosyal yardım hizmetleri sağlar. BES’le ilgili ödemeler müstesnadır.

d) Vakıf, yararlananlarını, sigortacılık ve bireysel emeklilik sisteminden yararlandırmak amacı ile sigorta ve emeklilik şirketlerinden hizmet alabilir/aldırabilir.

e) Vakfın yararlananlarına sunduğu sigorta, emeklilik ve diğer hizmetleri gerçekleştirmek üzere yürüteceği faaliyetler, sunulacak faydaların uygulama esasları, miktar ve oranları, Vakıf ve yararlananların hak ve menfaatleri ve ilgili diğer hususlar Temsilciler Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir.

Vakfın Kaynak ve Gelirleri:

Madde 6 – (1) Vakfın sürekli kaynak ve gelirleri şunlardır:

a) Aktif ve Pasif yararlananlar tarafından ödenecek Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet aidatları,

b) Vakfın mamelekinin işletilmesinden veya paraya çevrilmesinden elde edilen gelirler,

c) Vakfın iştiraklerinden elde edilecek gelirler,

ç) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar,

d) Diğer gelirler.

Bölüm – 2

Vakfın Organları ve Teşekkül Tarzları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Vakıf Organları:

Madde 7 –  (1) Vakfın organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Temsilciler Kurulu

c) Yönetim Kurulu

ç) Denetim Kurulu

Genel Kurul’un Teşekkülü ve Toplantı Usulü:

Madde 8 – (1) Genel Kurul, Vakfın Aktif ve Pasif yararlananlarınca seçilen delegelerden meydana gelir.

(2) Üç yılda bir toplanır.

(3) Genel Kurul toplantısı delegelere, en az 30 gün önce, günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek, Yönetim Kurulu’nca duyurulur. Ayrıca bu duyuru Türkiye genelinde yayınlanan bir gazete ile ilan edilir.

(4) Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda Temsilciler Kurulu kararı ile hazırlanır.

(5) Genel Kurul çalışmaları delegeler tarafından seçilen Divan Başkanlığı tarafından yürütülür. Divan Başkanlığı bir başkan, iki sekreter ve üç kişilik sayım heyetinden oluşur.

(6) Genel Kurul toplantısının geçerli olabilmesi için delegelerin yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması gerekir. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Bu çoğunluk temin edilemezse toplantı iki hafta sonra, aynı gün, yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın mevcut delege ile yapılır.

Delege:

Madde 9 – (1) Delege olma şartları;

a) Vakıf yararlananı olmak,

b) Devlet Memurluğu’na atanmaya engel suçlardan hakkında kesinleşmiş mahkumiyet olmamak,

c) Yönetim Kurulu’nun belirlediği ve Temsilciler Kurulu’nun onayladığı seçim usul ve esasları doğrultusunda başvuru yapmaktır.

Delege Seçimi ve Bölgeleri:

Madde 10 – (1) Delege Seçim Bölgeleri ile seçim usul ve esasları Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve Temsilciler Kurulu’nca karara bağlanır.

(2) Delegeler 3 yıl için seçilirler. Seçilen delegeler o seçim bölgesindeki tüm yararlananları temsil ederler. Bu müddet içinde Olağanüstü Genel Kurullara aynı delegeler iştirak ederler.

(3) Bölge Delege seçimleri Temsilciler Kurulu’nca tayin edilen her seçim bölgesi için 3 kişilik Seçim Kurulu tarafından yürütülür.

(4) Her seçim bölgesinde 50 yararlanana kadar 1 asıl delege seçilir. 50’den arta kalan yararlananlar için, kalan 25’ten fazla ise 1 delege fazla seçilir. Aksi takdirde delege ilave edilmez. Delegeler görevlerini bizzat yaparlar ve başkalarını vekil tayin edemezler.

(5) Bölge Seçim Kurulu seçim tutanaklarını onaylayarak Yönetim Kurulu’na 10 gün içinde iletmek zorundadır. Aksi takdirde o bölgenin delegeleri Genel Kurul’a katılamaz.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri:

Madde 11 – (1) Genel Kurul, Temsilciler Kurulu için 17 asıl 7 yedek, Denetim Kurulu için 3 asıl 2 yedek üye seçer.

(2) Genel Kurul, Temsilciler Kurulu ve Denetim Kurulu’na üye seçmek dışında icrai karar alamaz. Geçmiş dönem hesapları hakkında bilgi alır. Önemli gördüğü hususlarda Temsilciler Kurulu’na tavsiyede bulunur.

Temsilciler Kurulu’nun Teşekkülü:

Madde 12 – (1) Temsilciler Kurulu, 20 üyeden teşekkül eder.

(2) 17 üye, 3 yıl için Genel Kurul’ca, Vakıf yararlananı sıfatını en az 5 yıldır taşıyan, Devlet Memurluğuna atanmaya engel suçlardan hakkında kesinleşmiş mahkumiyeti olmayan Vakıf yararlananları arasından seçilir.

(3) Genel Kurul tarafından 17 asıl üye yanında en az 7 yedek üye de belirlenir. Asıl ve yedek üyeler için ayrı ayrı oylama yapılır. Alınan oy sayısına göre sıralama yapılır, eşit oy durumunda sıra, kur’a ile belirlenir.

(4) – (a)Diğer 3 üyesi Vakıf Kurucusu tarafından, Vakıf yararlananları arasından 3 yıl için Genel Kurul’dan sonra en geç otuz takvim günü içerisinde atanır. Otuz günlük süre Vakıf Müdürlüğü’nün Vakıf Kurucusu’na yaptığı talep tarihinden itibaren başlar.

(b)TPAO tarafından atanmış üyenin TPAO ile ilişiği kesilmesi halinde Temsilciler Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. Bu durumda TPAO’dan yeni üye ataması talep edilir.

c)Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde sayılan hallerde TPAO tarafından en geç otuz takvim günü içerisinde bu üyelerin atanmaması veya eksik sayıda atanması durumunda yedek üyelerden en fazla oy alandan başlayarak çağrılmak suretiyle Temsilciler Kurulu üye sayısı tamamlanır.

(5) Temsilciler Kurulu Üyesinin seçildiği dönem içinde Devlet Memurluğu’na atanmaya engel suçlardan hakkında kesinleşmiş mahkumiyeti olması durumunda üyeliği kendiliğinden düşer.

(6) Vakıf Personeli Temsilciler Kurulu Üyeliğine seçilemez.

(7) Temsilciler Kurulu Genel Kurul Tarihinden sonra en geç bir ay içerisinde eski Yönetim Kurulu’nun daveti ile toplanır.

(8) Başkan; İlk Temsilciler Kurulu toplantısında Kurul içinden gösterilecek adaylar arasından birinci turda toplantıya katılan üyelerin en az 11’inin oyu ile seçilir. Başkanlık için birden fazla aday olması halinde ikinci turda en fazla oyu alan Başkan seçilir.

(9) Başkan Vekili; İlk Temsilciler Kurulu içinden gösterilecek adaylar arasından birinci turda   toplantıya katılan üyelerin en az 11’inin oyu ile seçilir. Birden fazla aday olması halinde ikinci turda en fazla oyu alan Başkan Vekili seçilir.

(10) Kurul, Başkanın gündemi havi yazılı çağrısı üzerine en az 4 ayda 1 olmak üzere 3/5 ekseriyetle toplanır, bu toplantılarda görüşülecek hususlar, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Temsilciler Kurulu Üyeleri tarafından gündeme ilave edilmesi istenen konular varsa Temsilciler Kurulu Başkanlığı’na bildirilir. Gündemin müzakeresi sonunda teklifler aynen veya tadilen kabul edilebilir. Kurul, toplantıya katılan üye sayısının yarıdan bir fazlası ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Başkan 10 üyenin müşterek yazılı talebi üzerine derhal Kurul’u toplantıya çağırmak zorundadır.

(11) Boşalan üyeliğe gelen üye ayrılan üyenin süresini tamamlar.

(12) Süresi dolan üyeler tekrar Kurul üyesi olabilirler.

(13) Mazeretsiz olarak üst üste 2 defa veya 1 yılda toplam 3 defa toplantıya katılmayan üyenin Temsilciler Kurulu Üyeliği kendiliğinden sona erer. Böyle bir durumda Temsilciler Kurulu Başkanı seçilmiş ilk yedek üyeyi Kurul üyeliğine davet eder. Üyeliği kendiliğinden düşen Vakıf Kurucusu’nun atadığı üye yerine Temsilciler Kurulu Başkanı, 15 gün içinde yeni atama yapılmasını Vakıf Kurucusu’ndan talep eder.

(14) Vakıfla ilişiği kesilen Temsilciler Kurulu Üyesi’nin Kurul Üyeliği de sona erer.

(15) Temsilciler Kurulu Kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

Temsilciler Kurulu’nun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 13 – (1) Temsilciler Kurulu’nun başlıca görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Bir sonraki yılın çalışma programını ve bütçesini Aralık ayı sonuna kadar onaylamak,

b) Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet yardım ve buna ilişkin aidat miktarlarını yeniden tespit ve uygulama tarihlerini belirlemek.

c) “Vakıf Kaynaklarının Kullanılışı” başlıklı 32. Maddesi gereğince tanzim edilen, yıllık gelirlerin kullanımı teklifini onaylamak,

ç)Yıllık Faaliyet Raporu, Denetleme Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarını en geç Mart ayı sonuna kadar görüşüp onaylamak,

d) Vakfın yıl sonu Teknik Bilançosu esas alınarak, Vakfımız Aktif ve Pasif Yararlananlarının emekli maaşları iyileştirme oranı ve uygulama tarihini onaylamak,

e) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Vakfın yönetmeliklerini, yönergelerini görüşerek onaylamak,

f) Yönetim Kurulu Üyelerini seçmek,

g) Gayrimenkul alım-satımına ve bunlar üzerinde ayni haklar tesisine karar vermek,

ğ) Her türlü borç, borçlanma, teminat mektubu veya kredi alma teklifini onaylamak,

h) Vakıf varlıklarının yıllık değerlendirme ve yatırım planını onaylamak,

ı) (d) maddesi dışında kalan ve tescile tabi bulunan Vakıf Senedi’ndeki değişiklikleri, ilgili mercilere sunulmak üzere onaylamak,

i) Sosyal amaçlı program teklifini onaylamak,

j) Yararlananların Emekli Maaş Ödemeleri için Kısmi Aktarım yapılacak Emeklilik Şirketini onaylamak ve gerektiğinde değiştirmek.

(2) Temsilciler Kurulu bu görevlerini Vakfın idari, aktüeryal ve finansal olarak sürdürülebilirliğini dikkate alarak ifa eder.

Yönetim Kurulu Teşekkül Tarzı:

Madde 14 – (1) Vakıf, bir Başkan ve bir Başkan Vekili dahil 7 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

(2) Başkan, Başkan Vekili ve 5 üyesi Temsilciler Kurulu’nca 12. Madde gereğince kendi üyeleri arasından seçilir. Üyelerin ikametgahlarının Ankara’da olması zorunludur. Görev süreleri 3 yıldır. Süresi sona eren üye tekrar seçilebilir.

(3) Temsilciler Kurulu Üyeliği sona eren üyenin Yönetim Kurulu Üyeliği de kendiliğinden sona ermiş sayılır.

(4) 3 yıllık görev süresi içinde herhangi bir nedenle boşalan üyeliğe seçilen üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere seçilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu Toplantı ve Kararları:

Madde 15 – (1) Vakıf Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı’nın, gündemi havi yazılı çağrısı üzerine en az ayda bir defa toplanır. Başkan, en az 3 üyenin müşterek yazılı talebi üzerine Kurul’u toplantıya çağırır.

(2) Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Karar nisabı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Mazeretsiz olarak üst üste 3 veya bir yılda toplam 5 toplantıya gelmeyen üye, Yönetim Kurulu Üyeliği sıfatını kaybeder. Boşalan üyeliğe aynı usulle yeni üye seçilir.

(3) Kararlar, karar defterine yazılır, iştirak eden üyeler tarafından imza edilir.

Yönetim Kurulunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 16 – (1) Yönetim Kurulu’nun başlıca görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Vakıf Senedi hükümlerini ve Vakıf Senedi hükümlerinde yapılan değişiklikleri Yararlananlara duyurmak,

b) Vakfın tüm mamelekini Vakfın menfaatlerine uygun bir şekilde yönetmek, varlıkların verimli işletilmesini sağlamak, bunun için gerektiğinde Ticari Şirketler kurmak veya Ticari Şirketlere hissedar olmak veya amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde danışmanlık hizmeti almak,

c) Vakıf Senedi hükümleri çerçevesinde sağlanacak hak ve menfaatlerin icrasını temin ve takip etmek,

ç) Vakfın yararlananlarına sunduğu hak ve menfaatler ile diğer sigorta ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen sigorta şirketi, emeklilik şirketi ve/veya diğer finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesini teminen bu kuruluşları seçmek, bu kuruluşlarla Vakıf arasındaki ilişkileri yönetmek, sözleşmeleri karşılıklı müzakere ederek hazırlamak ve Temsilciler Kurulu’nun onayına sunmak,

d) Vakfın amacını gerçekleştirmek ve mamelekini artırmak için Temsilciler Kurulu’nca onanmış programlarda yer almak ve yetkili mercilerden izin almak kaydıyla Vakıf adına gayrimenkul almak ve satmak, bunlar üzerinde her türlü ayni haklar tesis etmek, borç almak ve her çeşit hisse senetleri ve tahviller almak ve satmak,

e) Bir sonraki yılın çalışma programını ve yıllık bütçesini Aralık ayı sonuna kadar, cari yıl Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir – Gider hesaplarını en geç Mart ayı sonuna kadar hazırlayarak onay için Temsilciler Kurulu’na sunmak,

f) Her yıl Temsilciler Kurulu’na sunmak üzere Aktüer vasıtasıyla Teknik Bilanço yaptırmak ve Aktüer Raporu ve Teknik Bilanço sonuçları göz önünde tutulmak kaydı ile aidat, emekli maaşı, Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet halindeki ödeme tutarlarını tespit ederek Temsilciler Kurulu’nun onayına sunmak ayrıca gerektiğinde bağımsız bir aktüere veya üniversitelerin aktüeryal çalışmalar yapan bölümlerine Vakfın mevcut aktüeryal durumu ile ilgili çalışmalar yaptırmak,

g) Sosyal amaçlı hizmetler program teklifini Temsilciler Kurulu’na sunmak,

ğ) Vakıf işlemlerinin gerektireceği her türlü yönetmelikler ile yıllık programlarda yer almamış konuları onaylatmak üzere Temsilciler Kurulu’na sunmak,

h) Temsilciler Kurulu’nca onaylanan yıllık programı uygulamak,

ı) Yararlananların giriş ve çıkışlarını onaylamak,

i) Vakıf Kurucusu tarafından atanan Temsilciler Kurulu Üyeleri’nden herhangi bir nedenle eksilme olursa, tamamlanması için Vakıf Kurucusu’na müracaat etmek,

j) Vakıf varlıklarının yıllık yatırım programını hazırlayarak onay için Temsilciler Kurulu’na sunmak,

k) Vakıf iştiraklerinde görev alacak Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini atamak, ücretlerini ve yolluklarını tespit etmek,

l) Vakıf personeli ve seçim bölgelerindeki temsilcilerini atamak, ücretlerini ve yolluklarını tespit etmek,

m) Denetçi Raporlarını, Genel Kurul ve Temsilciler Kurulu’na sunmak,

n) Vakıf hesaplarını, bağımsız denetim kurumlarına incelettirmek,

o) Çoğunluk hissesine sahip olunan iştiraklerin ticari faaliyetlerinde Vakıf Senedi Madde- 7’de belirtilen Vakıf Yetkili Organları dışında muhtemel müdahalelerin önlenmesi amacı ile şirket (çoğunluk hissesine sahip olunan iştirak) ana sözleşmesinde yazılı iştigal konuları ile ilgili düşünülen her yeni ticari faaliyet öncesi Temsilciler Kurulu onayı doğrultusunda çoğunluk hissesine sahip olunan iştiraklerin Yönetim Kurulu’na gerekli talimatları vermek,

ö) Çoğunluk hissesine sahip olunan iştiraklerin gelecek yıl işletme ve yatırım programlarını onaylamak,

p) Çoğunluk hissesine sahip olunan iştiraklerin faaliyetlerini izlemek ve gerektiğinde denetlemek veya denetlettirmek,

r) Vakıf davalarını yürütmek ve hukuki görüş vermek üzere Yönetim Kurulu bir hukuk müşaviri ve / veya hukuk bürosuyla çalışabilir.

Ücret ve Diğer Ödemeler:

Madde 17 – (1) Temsilciler, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri’ne her ne nam altında olursa olsun ücret ödenmez.

(2) Temsilciler, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri’ne görev nedeniyle yaptıkları, iaşe, ulaşım ve konaklama masrafları ile Vakıf adına yapılan harcamalar ödenir.

(3) Vakfın personelinin aylık ücretleri ile sair haklarının tespiti Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

İmza Yetkisi:

Madde 18 – (1) Vakfı üçüncü şahıslara karşı, Vakıf Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu’nca imzası gereken her türlü evrakın ve Vakfı her türlü taahhüt altına sokan sözleşmelerin ve taahhütnamelerin, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Vekili veya bunlardan biriyle Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından birlikte imzalanması şarttır.

(2) Yönetim Kurulu, asgari 5 üyenin onaylayacağı karar ile Yönetim Kurulu dışında imzaya yetkili olanları ve bunların yetkilerini tayin ve tespit edebilir.

Vakıf Bürosunun Görev ve Sorumlulukları:

Madde 19 – (1) Vakıf işlerinin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan kadrolara personel görevlendirilir. Vakfa Yönetim Kurulu Başkanı’nın teklifi üzerine bir Müdür tayin edilir. Müdür tayin edildiği usul ile görevden alınır.

(2) Başkan veya yokluğunda Başkan Vekili, her ikisinin de olmaması durumunda Başkan tarafından vekalet verilen Yönetim Kurulu üyesi dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri Müdür’e talimat veremezler.

(3) Vakıf Bürosu’nun faaliyetleri;

a) Yönetim Kurulu’nun alacağı kararların yerine getirilmesi,

b) Kayıt ve hesapların zamanında ve muntazam olarak tutulması,

c) Vakıf yararlananı olmak için yapılan müracaatların zamanında Yönetim Kurulu’na getirilmesi,

ç) Müteakip yıl Çalışma Programı’nın Kasım ayının 15’ine kadar Yönetim Kurulu’na sunulması,

d) Yıllık Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider hesaplarının düzenlenerek Şubat ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu’na sunulması,

e) Kıymetli evrak ve varlığın muhafazası,

f) Yönetim Kurulu’nca tespit edilecek diğer işlerin yapılmasının koordine edilmesidir.

Denetim Kurulu Teşekkül Tarzı:

Madde 20 – (1) Vakfın bütün işlemleri üç Denetçi tarafından ortaklaşa denetlenir. Denetçiler Genel Kurul tarafından seçilir. Görev süreleri 3 yıldır.

(2) Denetçiliğin boşalması halinde, boşalan Denetçiliğe yedeği gelir. Yedek Denetçiler ayrılan denetçinin görev süresini tamamlamak üzere seçilmiş sayılır.

(3) Vakıfla ilişiği kesilen Denetçilerin Denetim Kurulu Üyeliği de kendiliğinden sona erer.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 21 – (1) Denetçiler, Vakfın hesap ve defterlerini en az 6 ayda bir tetkik ederler. Her takvim yılı sonunda Vakfın durumu, Bilançosu ve Vakıf Yönetim Kurulu çalışmaları hakkındaki kanaat ve düşüncelerini kapsayan raporu, Temsilciler Kurulu toplantısından en az 15 gün önce Temsilciler Kurulu Başkanına sunarlar.

(2) Denetçiler münferiden veya müştereken gerekli gördükleri hususların müzakeresini temin için Vakıf Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırabilirler.

(3) Denetçiler, Vakıf Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, ancak oylamaya katılamazlar.

Bölüm – 3

Vakıf Yararlananları, Vakıf Yararlanma Hakkının Kazanılması, Devamı ve Sona Ermesi:

Vakıf Yararlananları:

Madde 22 – (1) Aşağıdaki şartları haiz olanlar Vakıf yararlananı olabilirler.

a) T.C. uyruğunda olmak,

b) Vakıf Kurucusunun, doğrudan hissedar olduğu şirketleri ile bu şirketler tarafından kurulan veya hissedar olunan diğer şirketlerin personeli olmak,

c) Vakıf personeli olmak,

ç) Vakfın en az % 51 hissesine sahip olduğu şirketlerin daimi personeli olmak,

d) Vakıf Kurucusu personeli tarafından kurulan Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı çalışanı olmak,

(2) Vakıf yararlananı olma hakkı kazanıldıktan sonra yukarıda sayılan hallerdeki değişiklikler yararlanan sıfatını etkilemez.

Başvuru Şekli ve Belgeler:

Madde 23 – (1) Vakıf yararlananı olmak isteyenlerin, Vakıf Yönetim Kurulu’na yazılı başvuruda bulunmaları gerekir.

(2) Vakıfça istenilen bilgi ve belgelerin yazılı başvuruda yer alması ve bunların doğruluğunun işyeri insan kaynakları ünitelerince onaylanması gereklidir.

(3) Vakıf yararlananı olmak için talepte bulunanlar, işyeri hekiminden veya herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları sağlık raporunu ibraz etmeğe mecburdurlar. Yönetim Kurulu’nun başvuruda bulunanın, yararlanan sıfatı kazanmasına ilişkin inceleme ve değerlendirme yapma hakkı vardır.

(4) Vakıf yararlananı sıfatını kazanabilmek ancak Yönetim Kurulu kararı ile olur.

(5) Vakıf yararlananı sıfatını kazanan kişi iş bu Vakıf Senedi ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslara tabi olduğunu peşinen beyan ve kabul etmiş olur.

(6) Yönetim Kurulu kararı olmadan Vakıf yararlananından her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tahsilat gerçekleştirilemez.

Yararlanan Sıfatının Sona Ermesi:

Madde 24 – (1) Yararlanan sıfatı, aşağıdaki hallerde sona erer:

a) İstifa,

b) Ölüm,

c) Emeklilik hakkı kazanmadan tam-daimi malul olunması ve tam-daimi malullük ile ilgili ihtiyat fonu (riyazi ihtiyat) ödemesi yapılması halinde,

ç) Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet aidatlarının taksitlendirme süresinin bitiminden itibaren 4 ay içerisinde ödenmemesi,

(2) Yararlanma hakkı Madde 24-(ç) bendi gereğince sona erenler, bahsi geçen süreyi sağlık nedenleriyle aştıklarını belge ile kanıtlar ve bu aidatları öderlerse yararlanan sıfatını yeniden kazanırlar. Ancak yararlananın müracaatı halinde Temsilciler Kurulu kararı ile bu süre uzatılabilir.

(3) Yararlanan sıfatının sonlanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.

Bölüm – 4

Yararlananların Hak ve Menfaatleri ile Görevleri

Vakıf Yararlananlarına Sunulan Hak ve Menfaatler:

Madde 25 – (1) Vakıf yararlananlara:

a) Emekli maaşı,

b) Vakıftan ayrılma halinde ödeme,

c) Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet halinde yapılacak ödemeler,

ç) Sağlık ve sosyal yardım hizmetleri,

sağlar.

(2) Bireysel Emeklilik Sistemine aktarım ile ilgili son işlemin tamamlanmasından önce Vakıf’ın sahip olduğu mamelekten sadece BES’e Aktarım Öncesi Yararlananlar hak sahibi olacaktır.

(3) BES’e Aktarım Sonrası Yararlananlar, Bireysel emeklilik sistemine yapılacak aktarım ile ilgili son işlemin tamamlanması sonrasında Vakıf’ın sahip olduğu mamelek üzerinde hiç bir hak iddiasında bulunamazlar.

(4) Vakfın yararlananlarına sunduğu hak ve menfaatlerin kapsamı, miktar ve oranı ile, bu hak ve menfaatleri elde edebilmek için yararlananların yükümlülüklerine ilişkin uygulama esasları aktüeryal ilkeler dikkate alınarak bir yönetmelik ile düzenlenir.

Emekli Maaşı:

Madde 26 (1) Vakıftan ödenecek emekli maaşlarına ilişkin;

a) Aktif ve Pasif yararlananlar, aktüerya çalışmaları sonucuna göre her yıl Temsilciler Kurulu’nca saptanan ve her yararlananın kişisel riyazi ihtiyatı (ihtiyat fonu) oranında kar payı alması esasına dayanan emekli maaşı iyileştirmelerinden yararlanırlar.

b) Pasif yararlananlar kendi kaynaklarına dayanarak “Kategori Değişikliği” başlıklı 31. Maddeye göre Kategori Değişikliği yapmak suretiyle emekli maaşlarında iyileştirme yapabilirler.

c) Emekli maaşları Pasif yararlananlar için fiilen aylık peşin olarak ödenir. Aktif yararlananlara ise Vakıftan emekli oluncaya kadar fiili emekli maaşı ödemesi yapılmaz.

ç) Yararlanma hakkının kazanılmasından sonra mahkemece yapılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.

d) Emekli maaşlarına ilişkin diğer hususlar ile BES kapsamında (Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi veya Aktarıma Özel Emeklilik Gelir Sözleşmesi gibi) ödenecek emekli maaşlarına ilişkin esaslar yönetmelikte düzenlenir.

Vakıftan Ayrılma Halinde Ödeme :

Madde 27 (1) Söz konusu ödeme;

 1. a) İstifa etme,
 2. b) Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesindeki birikimi alarak ayrılma nedenleri ile Vakıfla ilişiği kesilen yararlananlara yapılan ödemedir.

(2) Yararlananın ödemediği Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet aidatı ile varsa sağlık sigorta primi ve her türlü borçları Vakıfça yapılacak ödemelerden mahsup edilir

(3) Vakıftan ayrılanlara yapılacak ödemelere ilişkin uygulama ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.

(4) Bir yıl içinde teslim alınmayan ödemeler Vakfa irat kaydedilir.

Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet Ödemesi:

Madde 28 (1) Vakıf Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet hallerinde yararlananlar için oluşturduğu dahili veya harici fonlardan aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak Yönetim Kurulu’nca belirlenen ve Temsilciler Kurulu’nca onaylanan Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet ödemesi yapar.

a) Dahili fon uygulamasında Vakıf Yönetimi tarafından Temsilciler Kurulu’nca belirlenen miktarda Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet ödeme fonu oluşturulur. Dahili fonlarda toplanan aidatlar Vakıfça değerlendirilir.

b) Vakıf Yönetimi toplu Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet riskini bertaraf etmek amacı ile Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet aidatlarını hayat sigorta şirketlerinden hizmet alarak/aldırarak harici bir fona yatırabilir. Harici fona dahil olan yararlananların istifa ederek ayrılmaları halinde poliçeleri sözleşme bitimine kadar devam eder.

c) Pasif yararlanan, Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet yardım fonuna katılmak zorunda değildir. Bu nedenle Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet aidatı ödenmesi yararlananın isteğine ve yazılı başvurusuna bağlıdır. Pasif yararlanan istifa etmesi halinde Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet fonuna bir daha dahil olamaz.

ç) Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet aidatlarının taksitlendirme süresinin bitiminden itibaren 4 ay içerisinde ödemeyen yararlanan Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet fonundan çıkarılır ve bir daha dahil olamaz. Ancak Pasif yararlananın Vakıftan aldığı emekli aylıkları ölüm ve tam-daimi maluliyet aidatını karşılıyorsa mahsup edilir, karşılamıyorsa farkı defaten alınır.

d) Pasif ve Aktif yararlananlar için Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet yardım fonuna katılmak isteğe bağlıdır. Ancak emekli olan Aktif yararlanan emekli olduğu tarihte yazılı başvuru ile Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet Fonuna devam edebilir.

e) Ölüm yardımı, her türlü ölüm halinde ölen yararlananın, veraset ilamında belirtilen oranlarda yasal varislerine ödenir.

f) Tam-Daimi Maluliyet yardımı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında belirtilen kurallara ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan heyet raporuna göre malul sıfatı kazanan yararlanana ödenir.

g) Tam-Daimi Maluliyet yardımı sadece bir defa yapılan ödeme olup bu yardımın yapıldığı yararlananın ölümü halinde mirasçılarına ölüm yardımı yapılmaz.

Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet Durumunda Yapılacak Emekli Maaş Karşılığı Birikimlere İlişkin Ödemeler:

Madde 29 – (1) Ölüm halinde yararlananın yasal varislerine, Tam-Daimi Maluliyet durumunda ise yararlananın kendisine yapılacak emekli maaş karşılığı birikimlere ilişkin ödemelere ait uygulama ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.

(2) Aktif ve Pasif yararlananların ölümü halinde Vakıfça bu kişiler için yapılacak ödemelerden, ölüm tarihine kadar varsa borçları mahsup edilir.

(3) Ölüm halinde veraset ilamına göre yasal varislerine ödeme yapılanların yararlanma hakları sona erer ve Vakıf’tan ödenen emekli maaşı ile ilgileri kalmaz.

(4) Ölüm nedeniyle tahakkuk eden ödemeler veraset ilamında belirtilen hak sahiplerine yapılır.

Aidat/Katkı Payı:

Madde 30 – (1) Yararlananlarca ödenen emeklilik aidatları Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi’ne katkı payı adı altında ödenecektir. Uygulamaya ilişkin esaslar yönetmelikte düzenlenir.

Kategori Değişikliği:

Madde 31-      (1) Vakıf Yararlananları, emekli yaşını ve / veya emekli maaşını değiştirerek kendi kaynakları ile emekli maaşında iyileştirme yapabilirler.

(2) Pasif yararlananların Vakıftan aldıkları emekli maaşlarını artırmak amacı ile yaptıkları kategori değişikliği aktüerya tekniklerini içeren “Kategori Değişikliği Yönetmeliğine” göre yapılır.

(3) Pasif yararlananlar için kategori değişikliği, gerekli farkın peşin veya üç taksit halinde ödenmesi suretiyle yapılır.

(4) Aktif yararlananlar kategori değişikliğini Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirebilirler. Buna ilişkin esaslar yönetmelik ile düzenlenir.

(5) Aktüerya raporuna göre Temsilciler Kurulu’nca yeni bir teknik faiz sistemine geçilmesine karar verildiğinde tüm yararlananların kategorileri bu yeni teknik faiz sistemine intibak ettirilir.

Bölüm – 5

Vakıf Kaynaklarının Kullanılışı ve Yararlananların Vakıf Malları ile İlişkisi

Vakıf Kaynaklarının Kullanılışı:

Madde 32 – (1) Vakfın hesap dönemi bir takvim yılıdır. Vakfın mali bilanço karı ile tespit edilecek yıllık mamelek değerlendirme farkı toplamından;

a) Yararlananların Ölüm ve Tam-Daimi Maluliyet ödemeleri karşılığı,

b) Vakıf yönetim giderleri karşılığı,

c) Vakıf geliştirme ve aktüer raporuna göre belirlenen ihtiyat giderleri karşılığı,

ç) Gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından, yatırım ve diğer bazı konular için karşılık ayrılır.

Ayrılan bu karşılıklar Teknik Bilançoda Vakıf Mevcudu olarak dikkate alınmaz ve emekli maaşı iyileştirmelerinde kullanılmaz.

(2) Vakfın kalan kaynakları aşağıda belirtilen fonlara ayrılır;

a) Yıllık fiili emekli maaşı ödemeleri için Emekli Fonu,

b) Tüm Yararlananların Emekli Maaşları Karşılığı Riyazi İhtiyat Fonu,

Bu fonların toplamı ve kar, teknik bilançoda Vakıf Mevcudu olarak dikkate alınır. Teknik kar elde edilmez ise kar dağıtımı ile kar dağıtımından kaynaklanan  emekli maaş artışı yapılmayacaktır.

Vakıf Malları ile Yararlananların İlişkisi:

Madde 33 – (1) Vakfın üçüncü şahıslarla olan münasebetlerinden doğacak hak ve borçları, Vakfın tüzel kişiliğine aittir.

a) Vakıf yararlananları, Vakıf mallarının nemalandırılması gayesiyle yapılan işlemlerin neticelerinden kişisel olarak sorumlu olmadıkları gibi bu işlemlerden kişisel alacakları da doğmaz.

b) Yararlananların, Vakfın malları ve varlığı üzerinde kişisel hakları yoktur. Yararlananların hakları bu Vakıf Senedi hükümlerine göre tespit edilecek menfaatlerle sınırlandırılmıştır.

c) Yararlananın kişisel borç ve taahhütlerinden dolayı Vakfa karşı dava açılamayacağı gibi, Vakıf mallarına ve yararlananın Vakfa ödemiş olduğu aidatlara da başvurulamaz.

ç) Vakıf yararlananlarının hak ve menfaatleri başkalarına hiç bir şekilde devir, temlik ve rehin edilemez.

Bölüm – 6

Genel Hükümler

Vakfın Hak ve Menfaatleri:

Madde 34 – (1) Vakfın uzun vadedeki hak ve menfaatleri, yararlananların kişisel hak ve menfaatlerine tercih edilemez.

Vakıf Senedinde Değişiklik:

Madde 35 – (1) Bu Vakıf Senedi hükümleri, aksi belirtilmedikçe Genel Kurul veya Vakıf Yönetim Kurulu’nun yapacağı teklif üzerine, Vakıf yararlananları aleyhine olmamak şartıyla Temsilciler Kurulu’nca değiştirilebilir. Değişiklikle ilgili hükümler, tescil tarihinde yürürlüğe girer.

Vakfın Süresi:

Madde 36 – (1) Vakfın belli bir süresi yoktur. Gayesine hizmet edebileceği sürece yaşar. Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tasfiye edilebilir.

Tasfiye Halinde Yararlananların Hakları:

Madde 37 – (1) Fesih ve tasfiye halinde BES’e aktarımdan sonra kalan Vakıf varlığından yararlananların hakları,  aktüeryal hesaplara göre tefrik edilerek ödenir.

Bölüm – 7

Geçici Hükümler

Vakıflar sicil defterinin 2016 / 10 sıra numarasında kaydı ile kesinlik şerhi konularak 03.03.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan Vakıf Senedi’nin Geçici 1. Maddesi Yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. Personeli Vakfı

Tarihçesi

 1. TPAO İdare Meclisinin 24.04.1964 tarih ve 7 sayılı kararı ile 01.09.1965 tarihinden geçerli olmak üzere, Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 26.08.1965 tarih ve 1965 / 532 esas 1965 / 411 karar sayılı ilamı gereğince Medeni Kanun Hükümlerine göre “TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI PERSONELİ EMEKLİ SANDIĞI” kurulmuştur.
 2. T.C. Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.10.1970 tarih ve 1970 / 830 sayılı ilamı gereğince 903 sayılı yasaya istinaden Tesis Senedi yeniden tanzim edilerek, “TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI PERSONELİ YARDIM SANDIĞI VAKFI” ismi ile vakıf statüsüne geçilmiştir.
 3. T.C. Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.12.1986 tarih ve 1986 / 541 esas 1986 / 455 karar sayılı ilamı ile Tesis Senedi ve isim değişikliği yapılmış, ve “TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI PERSONELİ VAKFI” ismini almış ve 16.02.1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 4. T.C. Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.06.1990 tarih ve 1990 / 324 esas 1990 / 428 karar sayılı ilamı ile Tesis Senedinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
 5. T.C. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998 / 148 esas 1998 / 442 karar sayılı hükümleri gereği Tesis Senedinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
 6. T.C. Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002 / 15 esas 2002 / 428 karar sayılı hükümleri gereği Tesis Senedinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış olup, T.C. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.08.2002 tarihinde ve Vakıflar sicil defterinin 586 sıra numarasında kaydı ile kesinlik şerhi konularak 22.07.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 7. T.C. Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004 / 561 esas 2006 / 5 karar sayılı hükümleri gereği Vakıf Senedinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış olup, T.C. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.05.2006 tarihinde ve Vakıflar sicil defterinin 26 sıra numarasında kaydı ile kesinlik şerhi konularak 04.05.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 8. T.C. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015 / 339 esas 2015 / 581 karar sayılı hükümleri gereği Vakıf Senedinin maddelerinde değişiklik yapılmış, olup, T.C. Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.03.2016 tarihinde ve Vakıflar sicil defterinin 2016 / 10 sıra numarasında kaydı ile kesinlik şerhi konularak 03.03.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 9. T.C. Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/22 esas 2021/423 karar sayılı hükümleri gereği Vakıf Senedinin maddelerinde değişiklik yapılmış olup, T.C. Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesince 04.11.2021 tarihinde kesinlik şerhi konularak 04.11.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.