Vakıf Üye Kayıt Formu

BES AKTARIM SONRASI ÜYELİK HAKKINDA

Türkiye Petrolleri Personeli Vakfı Yararlanan Hakkının Kazanılması, Devamı ve Başvuru Şekli ve Belgeler, Aidat/Katkı Payı Ödemeleri ve Yararlanan Hakkının Sona Ermesi Vakıf Senedi hükümlerine göre aşağıda sıralanmıştır:

Vakıf Üyelik Hakkının Kazanılması ve Devamı

Üyelik başvuruları %100 sermaye ve hissesine sahip olduğumuz (Bayındır 2 Sokak No: 36/7-8 Kızılay - ANKARA adresinde faaliyet gösteren) iştirakimiz TİEMPO Sigortacılık ve Aracılık Hizmetleri A.Ş.'ne yapılır ve anılan şirket Vakıf Müdürlüğü'ne bildirimde bulunur.

1) Aşağıdaki şartları haiz olanlar Vakıf üyesi olabilirler:

a) T.C. uyruğunda olmak,

b) Vakıf Kurucusunun (Türkiye Petrolleri A.O), doğrudan hissedar olduğu şirketleri ile bu şirketler tarafından kurulan veya hissedar olunan diğer şirketlerin personeli olmak,

c) Vakıf personeli olmak,

ç) Vakfın en az % 51 hissesine sahip olduğu şirketlerin daimi personeli olmak,

d) Vakıf Kurucusu personeli tarafından kurulan Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı çalışanı olmak.

2) Vakıf üyesi olma hakkı kazanıldıktan sonra yukarıda sayılan hallerdeki değişiklikler yararlanan sıfatını etkilemez.

Başvuru Şekli ve Belgeler

1) Vakıf üyesi olmak isteyenlerin, Vakıf Yönetim Kurulu'na yazılı başvuruda bulunmaları gerekir.
2) Vakıfça istenilen bilgi ve belgelerin yazılı başvuruda yer alması ve bunların doğruluğunun işyeri insan kaynakları ünitelerince onaylanması gereklidir.
3) Vakıf üyesi olmak için talepte bulunanlar, işyeri hekiminden veya herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları sağlık raporunu ibraz etmeğe mecburdurlar. Yönetim Kurulu'nun başvuruda bulunanın, üye sıfatı kazanmasına ilişkin inceleme ve değerlendirme yapma hakkı vardır.
4) Vakıf üye sıfatını kazanabilmek ancak Yönetim Kurulu kararı ile olur.
5) Vakıf üye sıfatını kazanan kişi iş bu Vakıf Senedi ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslara tabi olduğunu peşinen beyan ve kabul etmiş olur.
6) Yönetim Kurulu kararı olmadan Vakıf üyelerinden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tahsilat gerçekleştirilemez.

Aidat/Katkı Payı

1) Üyelerce ödenen emeklilik aidatları Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi'ne katkı payı adı altında ödenecektir.
2) Tutarı her yıl Temsilciler Kurulu tarafından belirlenmek üzere ölüm ve tam daimi maluliyet halleri yardımı/tazminatı karşılığı aidat/prim 2 taksitte ödemek üzere Türkiye Petrolleri A.O. işyerlerinde çalışanların maaşlarından kesilerek, diğerlerinden bildirilen banka hesabına ödeme şeklinde alınır.

Üye Hakkının Sona Ermesi

a) İstifa etme,

b) Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesindeki birikimi alarak ayrılma,

c) Ölüm.

Vakfın Yıllık Grup Hayat Sigortasına, Yıllık Grup Sağlık Sigortasına ve Vakıf+BES modelinde Bireysel Emeklilik Sistemine Giriş

Yararlanan sıfatını kazananların,

  • Yıllık Grup Hayat Sigortasına girişi; Yönetim Kurulu kararını müteakip anlaşma yapılan sigorta şirketine Vakfın bildirimi ile başlar,
  • İsteğe bağlı olan yıllık Grup Sağlık Sigortasına girişi; belirlenen başvuru süresine kadar yararlananın anlaşma yapılan sigorta şirketine başvurusu ile başlar,
  • Vakıf+BES modelinde Bireysel Emeklilik Sistemine girişi; Vakfımızın sahip olduğu (%100) iştirakimiz TİEMPO Sigortacılık ve Aracılık Hizmetleri A.Ş..'nin bildirimi ve anlaşma yapılan sigorta şirketinin sisteme girişi ile başlatılarak aktifleşir.
Uygulamaya İlişkin Esaslar

Yukarıda bahsedilen konulara ait iş ve işlemlerin uygulamaya ilişkin esasları yönetmelikte düzenlenir.